Reklamace

Reklamace

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu www.kralovstvikoupelen.cz, nebo na některé z poboček provozovatele.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listě.

Právo kupujícího na reklamaci, místo uplatnění reklamace

  • Pokud kupující zjistí závadu na obalovém materiálu, nebo rozdíl mezi nafakturovaným a skutečně dodaným zbožím, je povinen sepsat s pracovníkem dodávkové služby, popřípadě s prodávajícím kupuje-li zboží na pobočce prodávajícího – protokol o nesrovnalos­tech.V případě dodávkové služby může odmítnout převzetí zásilky.
  • Pokud zákazník až po převzetí zásilky zjistí, že je zboží  poškozené. Je důležité to bez odkladu sdělit dodavateli a to do 3 pracovních dnů od doručení zboží, jinak na to nemusí být brán zřetel.
  • V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu. Pro e-shopy a většinu obchodníků bude řešit ČOI. ()
  • Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti Vavex 1990 s.r.o.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas /v reklamační-záruční době/ nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající vyřizuje reklamace zboží bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data přijaté reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena se podává zákazníkovi v místě, kde zboží reklamoval není-li písemně dohodnuto jinak. Odpovědný pracovník provozovatele je povinen vydat kupujícímu, který reklamuje, na jeho požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, popřípadě potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží) a o době trvání opravy.